Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen

Nauwere samenwerking zorginstellingen en gemeenten in regio Zuidoost Utrecht

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen

Gemeenten en zorginstellingen in de regio gaan nauwer samenwerken om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Zorgaanbieders en de gemeenten Zeist, de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede maken afspraken over intensievere samenwerking. Dit is op de eerste plaats nodig om meer inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit aan bedden tijdelijk verblijf en om de toeleiding te verbeteren. Maar ook als een oudere behandeld is en terug naar huis zou kunnen, is er vaak thuis aanvullende zorg nodig. Om alles goed op elkaar afgestemd te krijgen, komt het nu regelmatig voor dat artsen en instellingen veel en lang moeten bellen voordat dit allemaal geregeld is. Voor de ouderen een zeer onwenselijke situatie.

Langer thuis

Doordat ouderen tegenwoordig langer thuis wonen wordt er vaker op onverwachte momenten een beroep gedaan op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Het gaat heel lang goed thuis maar als het niet meer gaat, dan gaat het ook direct niet meer en wordt de zorgvraag direct acuut.
In opdracht van de zorginstellingen en de gemeenten hebben twee werkgroepen plannen voorbereid om de zorg en ondersteuning van ouderen in Zuidoost Utrecht te verbeteren. Het gaat dan om zowel de acute zorg, als de zorg en ondersteuning thuis. De ambitie van deze regionale netwerksamenwerking sluit goed aan op het Programma Langer Thuis dat de minister van VWS op 18 juni jongstleden heeft gelanceerd.

De partijen willen een beter en actueler beeld krijgen van de beschikbare capaciteit aan bedden en de toeleiding verbeteren. Daarnaast wordt extra ingezet op het versterken van de zorg en ondersteuning van ouderen en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Hierbij is naast zorg ook nadrukkelijk aandacht voor het welzijn van ouderen. De samenwerkende partijen willen ook meer inzetten op preventie, om zo veel mogelijk crisissituaties te voorkómen.